NVIDIA G-SYNC

Pre náročných hráčov,
plynulá súhra grafickej karty a monitoru

NVIDIA G-Sync

Plynulý zážitok

Nvidia predstavila novú technológiu zameranú na tých najnáročnejších hráčov, ktorí chcú za každú cenu plynulý zážitok z hry, aj keď ich grafická karta v danú chvíľu nebude stíhať vykresľovať vo vyššom počte snímok ako je obnovovacia frekvencia monitora. 

G-Sync umožňuje, aby sa obnovovacia frekvencia monitora zhodovala s vychádzajúcimi obrázkami, čím by sa umožnil plynulejší obraz aj pri nižších snímkach za sekundu. Keďže hra by bežala plynulejšie aj pri nižšom počte snímok za sekundu, zvyšný výkon grafickej karty by sa mohol použiť na zobrazenie kvalitnejšej grafiky v hre.

Vďa­ka spojeniu mo­ni­to­ra a gra­fic­kej kar­ty by ma­lo dôjsť k od­strá­ne­niu tr­ha­nia ob­ra­zu a tea­rin­gu. G-Sync nah­rá­dza tech­no­ló­giu V-Sync. G-Sync ne­má vplyv na po­čet ob­ráz­kov za se­kun­du. Funkcia, bude samozrejme fun­go­vať iba v spo­lup­rá­ci s gra­fickými kartami od nVi­die, a to od Ge­For­ce 660.

NVIDIA G-Sync